HEEFT U AL EEN VISIE OP INTERVISIE?

Intervisie, ofwel intercollegiale coaching, voorheen voorbehouden aan een selecte groep medewerkers in de GGZ, tegenwoordig is het een erkende methode om professionals gebruik te laten maken van elkaars kennis en ervaring om daarmee het mes aan vele kanten te laten snijden.

 

Want kan intercollegiale coaching uw organisatie bieden?

Wanneer collega’s elkaar met betrekkelijke regelmaat in dezelfde groep treffen en elkaars vragen bespreken kan dit  het volgende opleveren:

 

–          professionals weten elkaar gemakkelijker te vinden op inhoud en expertise

–          men gaat elkaars kwaliteiten zien en elkaar daarop aanspreken

–          collega’s uit verschillende hoeken van de organisatie overbruggen hun (vermeende) verschillen

–          onderling vertrouwen neemt toe doordat men elkaar beter leert kennen;

–          het gevoel ergens alleen voor te staan verdwijnt

–          toename van de taakvolwassenheid van medewerkers

–          medewerkers krijgen de kans zich persoonlijk te ontwikkelen in hun werk

 

Dit zijn enkele van de resultaten en afhankelijk van uw organisatie kunnen er nog diverse toegevoegd worden. Een voorbeeld: een bedrijf wil een andere werkcultuur tot stand brengen en trekt hiervoor een jaar uit. De cultuuraspecten worden benoemd, maar er blijven veel onduidelijke situaties over. Door intervisie in gang te zetten krijgen medewerkers de kans zich de nieuwe cultuur sneller eigen te maken en onderling uit te wisselen. En tegelijk worden ook andere vragen meegenomen die mensen anders niet uitgewisseld zouden hebben. De kans is groot dat intervisiegroepen blijven bestaan lang nadat de cultuurwijziging tot stand is gebracht.

 

Intervisie is per definitie voor en door werknemers.

Dat houdt dus in dat in ieder geval na verloop van tijd de eenmaal in gang gezette  intervisie een continu proces wordt dat zichzelf in stand houdt . Alleen bij aanvang heeft u gedurende enige tijd mogelijk externe hulp nodig die inhoud en structuur aanbiedt, waarna uw medewerkers zelfstandig  met het aangeboden materiaal  en werkwijze de intervisie uitvoeren. Dit maakt intervisie relatief goedkoop. In ieder geval veel goedkoper dan het inhuren van persoonlijke coaches voor individuele medewerkers afzonderlijk.

 

Hoe werkt het?

intervisie wordt uitgevoerd binnen vaste groepen collega’s van vergelijkbaar niveau binnen de organisatie, dus niet in één groep de leidinggevende en de medewerker. Leidinggevenden vormen een mogelijke groep en de medewerkers eveneens. In de groepen worden wisselende  rollen gedefinieerd, zoals procesbegeleider, inbrenger en vragensteller. De rol van procesbegeleider kan bij de opzet worden uitgevoerd door een externe partij en later worden overgenomen door de groep zelf, waarbij de deelnemers wisselen van rol. Intervisie vindt plaats met betrekkelijke regelmaat, d.w.z. niet te vaak en niet te weinig, gemiddeld  5 tot6 keer per kalenderjaar. Een intervisie neemt enkele uren per dag per groep in beslag. Intervisie wordt uitgevoerd naast de reguliere werkzaamheden, maar er wordt wel structureel tijd voor beschikbaar gesteld. Het laatste betekent dat een bedrijf er actief beleid in heeft vastgelegd en intervisie niet in de vrije tijd van werknemers hoeft te worden uitgevoerd. Gebeurt dit niet, dan bestaat het risico dat er te vrijblijvendheid met intervisie wordt omgegaan en in de ‘waan van de dag’ verdwijnt onder alle prioriteiten.

 

My Wish

My Wish heeft veel ervaring met intervisie, zowel op managementniveau als in de rol van procesbegeleider.

Het volgende aanbod kan ook voor uw organisatie van belang zijn:

–          voorbereiden van beleid op dit terrein en advies bij het organiseren van intervisie

–          opleiden van medewerkers zodat zij zelf de rol van procesbegeleider op zich kunnen nemen

–          uitvoeren van intervisiebijeenkomsten in de rol van procesbegeleider.

 

Na uw aanvraag ontvangt u op de korte termijn een op maat berekende offerte.

Neem vrijblijvend contact op:E.: anna.cohenstuart@mywish.nu.M.:0657593535. W.: www.mywish.nu