Samenwerking

Samenwerking is een breed begrip. Ik versta eronder: het optimaliseren van het proces van de groep of het team zodat hun doelen  gerealiseerd worden. Dit betekent in de praktijk: concrete doelen formuleren en tevens aan de orde stellen wat men soms geneigd is onder tafel te vegen.

En dit houdt in:

1. focus op de taken die gerealiseerd dienen te worden

2. bespreekbaar maken van het groepsproces.

Communicatie bestaat voor 80% uit non-verbaal gedrag, datgene wat niet wordt uitgesproken. Ook het faciliteren van een overleg, het werken van intervisietechnieken hoort hierbij. De essentie is, dat de groep waar het om gaat zich ontwikkelt en het eigen proces gaat leren hanteren. In een samenwerkende groep mensen onderscheiden we inhoud, procedure en proces:

  • Inhoud: het te bespreken onderwerp en procedure: volgens welke aanpak, zijn over het algemeen nog goed van elkaar te onderscheiden.
  • Procedure: volgens welke stappen willen we onze doelen bereiken?
  • Het proces: datgene wat zich tussen de verschillende personen afspeelt. Het gaat hier om sfeer, eventuele persoonlijke spanning, of zich onderhuids afspelende onopgeloste conflicten.

Professionele leiding en sturing gedurende een korte periode kan helpen om belemmeringen op te lossen en een nieuw perspectief te realiseren. Nadat  inzicht is verkregen en  concrete afspraken zijn gemaakt heeft men handvatten om het proces verder zelf te hanteren. Mijn aanpak is er op gericht snel de vinger op de te verbeteren plek leggen en de deelnemende groep of het deelnemende team zo snel mogelijk (weer) zelfsturend te laten zijn.

Voor medezeggenschap geldt dat een groep die elkaar in principe niet heeft uitgezocht voor de organisatie belangrijk werk verricht. Hoe samen te werken met de bestuurder, wanneer op de wettelijke strepen gaan staan en hoe uit deze OR het maximale te halen? Dat zijn vragen waar iedere OR voor staat. Ik heb jaren gewerkt als OR-secretaris en OR-trainer en ken deze uitdagingen dus goed. Een goed functionerende OR heeft positief effect op zowel de medewerkers als het bedrijf.

Mijn aanpak is altijd respectvol, creatief, open en direct en altijd gericht op hanteerbare tips, adviezen en concrete mogelijkheden voor de deelnemers, uitgaande van de bestaande kracht in de groep. Uitgangspunt van My Wish bij iedere vorm van teamcoaching is de kracht van het team, aansluiten bij wat wel werkt en binnen het team goed loopt. Op basis daavan kan minder effectief gedrag aangepakt worden. Dit is een positieve benadering waarmee snel resultaat geboekt kan worden.

My Wish werkt voor:

  • Ondernemingsraden
  • Collegiale horizontale teams, eventueel samen met de leidinggevende
  • Managementteams
  • Intervisiegroepen
  • Projectgroepen
  • Besturen